Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.14

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Wiedza Edukacja Rozwój

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.06.2019 do 02.07.2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej 16 maja 2019 r. ogłosiło konkurs pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryteriach dostępu, zgodnie z którymi beneficjentem projektu (grantodawcą) może być wyłącznie: organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), szkoła wyższa, instytut badawczy, stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego posiadająca/jący doświadczenie w prowadzeniu projektów aktywizujących społeczności lokalne oraz promowaniu edukacji dorosłych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie. Dotyczy to umiejętności, które pozwalają na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiągnie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach. Są to umiejętności uniwersalne potrzebne do poruszania się na rynku pracy, rozwoju wspólnot i rozwoju osobistego. Inaczej nazywane są kluczowymi kompetencjami, w skład których wchodzą także tzw. umiejętności podstawowe, w tym umiejętności cyfrowe ważne obecnie dla wszystkich. Konkurs dotyczy dorosłych z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert wspierających uczenie się przez całe życie oraz społeczności lokalnych z obszarów defaworyzowanych. Dla stałego uczenia się potrzebne są fundamenty w postaci umiejętności uniwersalnych. Niezbędne jest rozwijanie kontaktów społecznych, motywowanie i wzajemne uczenie się od siebie osób i instytucji.Konkurs zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów animowania pozaformalnej edukacji dorosłych (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji – LOWE). Model funkcjonowania LOWE rozwijany jest na podstawie doświadczeń zebranych w latach 2017-2018 w pilotażowym konkursie, w którym objęto wsparciem 50 szkół działających na terenie 13 województw.

Kryteria wyboru projektów

Ogłoszenie o konkursie

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

6 200 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu.