Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.14

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryteriach dostępu, zgodnie z którymi beneficjentem projektu (grantodawcą) może być wyłącznie: organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), szkoła wyższa, instytut badawczy, stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego posiadająca/jący doświadczenie w prowadzeniu projektów aktywizujących społeczności lokalne oraz promowaniu edukacji dorosłych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie. Dotyczy to umiejętności, które pozwalają na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiągnie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach. Są to umiejętności uniwersalne potrzebne do poruszania się na rynku pracy, rozwoju wspólnot i rozwoju osobistego. Inaczej nazywane są kluczowymi kompetencjami, w skład których wchodzą także tzw. umiejętności podstawowe, w tym umiejętności cyfrowe ważne obecnie dla wszystkich. Konkurs dotyczy dorosłych z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert wspierających uczenie się przez całe życie oraz społeczności lokalnych z obszarów defaworyzowanych. Dla stałego uczenia się potrzebne są fundamenty w postaci umiejętności uniwersalnych. Niezbędne jest rozwijanie kontaktów społecznych, motywowanie i wzajemne uczenie się od siebie osób i instytucji.Konkurs zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów animowania pozaformalnej edukacji dorosłych (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji – LOWE). Model funkcjonowania LOWE rozwijany jest na podstawie doświadczeń zebranych w latach 2017-2018 w pilotażowym konkursie, w którym objęto wsparciem 50 szkół działających na terenie 13 województw.

Kryteria wyboru projektów

Ogłoszenie o konkursie

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

6 200 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 000 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. III

Prezentacje ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w siedzibie MEN w dniu 18 czerwca 2019 r. w zakresie konkursu nr  POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II).

Pytania i odpowiedzi cz. II

Zmiana program spotkania informacyjnego:

10:00-10:10 Powitanie uczestników

10:10-11:30 Ogólne informacje dotyczące konkursu i kryteria wyboru projektów w ramach konkursu

11:30-12:20 Model funkcjonowania LOWE

12:20-12:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Pytania i odpowiedzi cz. I

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) 

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godziny 14.00 na adres: konkurs.lowe2@men.gov.pl

Program spotkania informacyjnego:

10:00-10:10 Powitanie uczestników

10:10-10:30 Ogólne informacje dotyczące konkursu

10:30-11:30 Model funkcjonowania LOWE

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:00 Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu i wypełnianie wniosku o dofinansowanie  w SOWA

13:00-13:50 Budżet projektu i podstawowe zasady kwalifikowania wydatków

13:50-14:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania