Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.14

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 19.08.2016

Wyniki naboru 18.01.2017

Lista rankingowa  (PDF 574 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118),
  • szkoły wyższe,
  • instytuty badawcze,
  • stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie. Formę prawną beneficjenta określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER dla Działania 2.14.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

5 600 000 złotych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 800 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu


Uwaga:
28 lipca 2016 r. Regulamin konkursu został na wniosek Wnioskodawców doprecyzowany w następującym zakresie:

  1. Możliwość opisu założeń modelu funkcjonowania LOWE oraz opisu metodologii doboru organów prowadzących do projektu w załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu według wzoru określonego w załączniku nr 19 do Regulaminu – wprowadzono dodatkowy zapis w Rozdziale I (Informacje ogólne) w pkt 6 oraz w Rozdziale II (Wymagania konkursowe) w pkt 3.1 i 3.2.
  2. Aktualizacja listy załączników do Regulaminu konkursu poprzez wprowadzenie nowego załącznika nr 19 Wzór opisu założeń modelu funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji oraz opis metodologii doboru organów prowadzących do projektu.
  3. Dostosowanie ogólnych kryteriów merytorycznych do wartości projektu poprzez wprowadzenie w rozdziale V (Wybór projektów) w pkt. 3.5 zapisu dot. oceny ryzyka.

    Dokonanie poprawek technicznych w treści Regulaminu konkursu nie wpływa na treść Regulaminu.

 

Regulamin (PDF 1 MB) - wersja aktualna, obowiązująca od 28 lipca 2016 r.

Regulamin (PDF 787 KB) - wersja archiwalna, obowiązująca do 27 lipca 2016 r.

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 524 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja użytkowania Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach POWER 2014-2020 (PDF 3 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 (PDF 779 KB)

 Załącznik nr 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach POWER 2014-2020 (PDF 260 KB)

 Załącznik nr 5 Wzór umowy (DOCX 466 KB)

 Załącznik nr 6 wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 176 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 272 KB)

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 257 KB)

Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 175 KB)

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER (PDF 334 KB)

Załącznik nr 11 Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER (PDF 392 KB)

Załącznik nr 12 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków (PDF 605 KB)

Załącznik nr 13 Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 (PDF 472 KB)

Załącznik nr 14 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (PDF 278 KB)

Załącznik nr 15 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (PDF 329 KB)

Załącznik nr 16 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 277 KB)

Załącznik nr 17_Roczny Plan Działania 2016 (PDF 1 MB)

Załącznik nr 18 Wykaz maksymalnych stawek (PDF 203 KB)

Załącznik nr 19 Wzór opisu założeń modelu funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji oraz opis metodologii doboru organów prowadzących do projektu (PDF 290 KB)

 Załączniknr19- Wzór opisu założeń modelu-wersja edytowalna (DOCX 155 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 591 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 Wzór umowy (DOCX 466 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) zwanej dalej: ustawą. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego - protestu. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której: projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek w tym  szczegółowy opis procedury odwoławczej znajdują się w rozdziale VI Regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

Lista rankingowa po procedurze odwoławczej

Lista członków KOP (PDF 335 KB)

Lista wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej (PDF 460 KB)

Lista wniosków, które zostały przekazane do oceny formalnej - aktualizacja 30.09.2016 (PDF 512 KB)

Harmonogram prac KOP-aktualizacja 30.09.2016 (PDF 235 KB)

Lista wniosków ocena formalna (PDF 297 KB)

Harmonogram prac KOP (PDF 195 KB)

konkurs.lowe@men.gov.pl

Pytania i odpowiedzi - FAQ 1 (DOCX 18 KB)

Pytania i odpowiedzi - FAQ 2 (PDF 396 KB) 

Pytania i odpowiedzi - FAQ 3

 

 

 

 

Linki

www.efs.men.gov.pl