Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.6

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 14.10.2016

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą z dnia 31 października 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 dla Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla  innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł i Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzje o ogłoszeniu nowego konkursu w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla  innowacyjnych MŚP. Planowany termin ogłoszenia naboru to styczeń 2018 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli dotyczą) należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 479 KB).

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie wskazanym w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 479 KB). Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się:

Mikro[1], małe[2] lub średnie[3] przedsiębiorstwo[4].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] w rozumieniu załącznika I do GBER

[2] Jw.

[3] Jw.

[4] Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Definicja zgodna z załącznikiem I do GBER.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1) Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.

2) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.

3) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (PDF 147 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 3.6 Regulaminu konkursu. Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 mln zł – w ramach schematu 1. Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1 mln zł – w ramach schematu 2.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

132 783 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 479 KB)- obowiązuje od 20.01.2017r.

Regulamin konkursu (PDF 480 KB) - obowiązywał od 02.09.2016r. do 19.01.2017r.

Regulamin konkursu (PDF 480 KB) - obowiązywał od 11.07.2016r. do 01.09.2016r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku preselekcyjnego (ZIP 114 KB) - obowiązuje od 02.09.2016r.

Wzór wniosku preselekcyjnego (ZIP 125 KB) - obowiązywał od 11.07.2016r. do 02.09.2016r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 420 KB) - obowiązuje od 20.01.2017r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 426 KB) - obowiązywał od 11.07.2016r. do 19.01.2017r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 479 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami