Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.5

1.5 Rozwój sektora MŚP / 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, RPO Lubuskiego

Zakończony 24.01.2020

2020-02-26 --------------------------

Przedłużenie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących braków formalnych termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.

Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 zakończył się 24 stycznia 2020 r., a więc weryfikacja powinna zakończyć się 23 lutego 2020 r.

Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

----------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2020 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 22 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 47 655 108,98 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00

- wtorek–piątek: od 7:30 do 15:30 

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.

- Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departamencie Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,65-043 Zielona Góra (Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub

w:Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 666-400 Gorzów Wlkp.(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,  przesyłką kurierską, osobiście. 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.). Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub

- partnerstwa/zrzeszenia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP:

- wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych), wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 Badania i innowacje,

- wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

- nr 138/KM RPO-L2020/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 117/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz

- nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl. 

Jednocześnie tracą moc wcześniej przyjęte kryteria dla Poddziałania 1.5.1, zawarte w następujących uchwałach: nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.; nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, ani przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie trwałości projektu.   

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

-

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

17 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 23 grudnia 2019 r. na 24 stycznia 2020 r.           

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 trwa od 12 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.

 

Regulamin aktualny (PDF 534 KB)

Regulamin archiwalny(PDF 535 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 238 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy (PDF 508 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu doręczenia pisma o wyniku oceny. Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

- przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),

- osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera(wymogi formalne w odniesieniu do protestu): 

1) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Instytucja Zarządzająca RPO-L2020),

2) Oznaczenie Wnioskodawcy,

3) Numer wniosku o dofinansowanie projektu,

4) Wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,

5) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

6) Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu doręczenia wezwania , pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt 1–3 i 6.Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie.

Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia. Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

- treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,

- w przypadku nieuwzględnienia protestu

- pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania). W przypadku uwzględnienia protestu projekt może być skierowany do właściwego etapu oceny albo zostać umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania. W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia Wnioskodawca może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gorzowie Wielkopolskim. Skarga wnoszona jest przez Wnioskodawcę bezpośrednio do WSA w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania pisma o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wraz z kompletną dokumentacją. Zasady składania skargi do WSA oraz składania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, określają przepisy art. 61-64 ustawy wdrożeniowej. Informacje na temat procedury odwoławczej można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:ü  Departament Programów Regionalnych Wydział Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pok. nr 12)tel. 68 45 65 102, - 152, - 164e-mail: m.andrykiewicz@rpo.lubuskie.pl; m.klim@rpo.lubuskie.pl.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 132.

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl(dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa),

telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535, - 499, - 488, - 480, - 454;

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377.

osobisty:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro).

Linki

http://rpo.lubuskie.pl/-/konkurs-nr-rplb-01-05-01-iz-00-08-k02-19-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-1-gospodarka-i-innowacje-dla-dzia