Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.5

1.5 Rozwój sektora MŚP / 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, RPO Lubuskiego

Zakończony 11.02.2019

23-04-2019 --------------------

W związku z zakończeniem 23 kwietnia 2019 r. oceny formalnej 19 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.  

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 18 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 121 462 083,36 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 46 460 183,08 PLN.

Negatywnie oceniono 1 projekt. 

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny (PDF 146 KB)

 

 

26-03-2019 --------------------

W związku z zakończeniem 25 marca 2019 r. weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.  

Pozytywny wynik weryfikacji wstępnej uzyskało 19 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 128 917 113,36 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 51 613 903,38 PLN.  

Załącznik:

Lista wniosków poprawnych po weryfikacji wstępnej. (PDF 181 KB)

 

20-03-2019 --------------------

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących braków formalnych oraz dużą ilością oczywistych omyłek popełnianych w poprawianych wnioskach, termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.

Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 zakończył się 11 lutego 2019 r., a więc weryfikacja powinna zakończyć się 13 marca 2019 r.

Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

----------------------------------

11 lutego 2019 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne. W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 19 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 51 613 903,38 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.
-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.(sekretariat). 

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
-   pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
-   przesyłką kurierską,
-   osobiście. 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.).

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy Beneficjentów:

-  przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub

-  partnerstwa/zrzeszenia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje I typ projektu  Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP: 
-  wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych),

-  wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 Badania i innowacje,

-  wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. 

w ramach następujących kategorii interwencji:
-  1 - Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP),
-  63 – Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP,
-  67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)
-  73 – Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP),
-  82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:
* nr 117/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz
* nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
-  55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
-  45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 000 000,00 PLN
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 (PDF 450 KB) 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 238 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 452 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu doręczenia pisma o wyniku oceny.

Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.
Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowychod dnia złożenia protestu.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

-        listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

-        przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),

-        osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem.
W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 (PDF 2 MB)

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 132.


-  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521

 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
e-mail: infoue@lubuskie.pl(dla południa województwa) I lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa), telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535, - 499, - 488, - 480, - 454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377. osobisty:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro).  

Linki

www.rpo.lubuskie.pl