Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.4

1.4 Wsparcie MŚP / 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, RPO Podkarpackiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.10.2019 do 17.01.2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19

 

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: Rozwój MŚP

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 sierpnia 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy dostarczenia wniosków obejmują złożenie wniosku osobiście, przez posłańca, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego:

1) bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

2) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Kancelaria Ogólna
35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków rozpoczyna się 28 października 2019 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 17 stycznia 2020 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). W przypadku zmiany terminu zakończenia naboru informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 oraz na portalu.

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zakończenia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie będą uznawane za złożone nieskutecznie, tj. nie będą rozpatrywane.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do siedziby IOK, a nie data jego nadania. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej UMWP.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:
1) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
2) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

1) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

2) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 85 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin konkursu plik do pobrania (PDF 342 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020(PDF 173 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 1.21MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (ZIP 602 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie (PDF 355 KB)
 5. Lista wskaźników (PDF 193 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów (PDF 313 KB)
 7. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (PDF 142 KB)
 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ZIP 1.72 MB)
 9. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie (PDF 108 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 173 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 478 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 19 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

           1) e-mail: dwp@podkarpackie.pl
           2) telefoniczny: 17 747 61 55, 17 747 61 00, 17 747 61 41, 17 747 61 57, 17 747 61 10

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:

            1) e-mail: dwp@podkarpackie.pl
            2) telefoniczny: 17 747 61 39, 17 747 61 52.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:

            1) e-mail: srodowisko@podkarpackie.pl
            2) telefoniczny: 17 743 31 56, 17 743 31 57, 17 743 31 58, 17 743 31 59, 17 743 31 61, 17 743 31 63, 17 743 31 64.

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010  Rzeszów tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82  zapytaj@podkarpackie.pl 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414, 798 771 650  zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel. 798 771 192, 798 771 620  zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel. 798 771 080  zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 798 771 215, 798 771 640  zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. 1 maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg tel. 798 771 220  zapytaj@podkarpackie.pl

Linki

Generator wniosków

Ogłoszenie o naborze

Strona RPO Województwa Podkarpackiego