Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.3

1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskiego

Zakończony 28.02.2019

Uprzejmie informujemy, iż 28 lutego 2019 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

W odpowiedzi na konkurs nie wpłynął żaden projekt.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.
✓ poniedziałek: od 8:00 do 16:00
✓ wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punkcie Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat).

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
✓ listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
✓ przesyłką kurierską,
✓ osobiście.

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (ZIT MOF GW).

Przewiduje się również realizację projektów w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu beneficjentów dla Poddziałania 1.3.2.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie projektów z zakresu tworzenia terenów inwestycyjnych województwa lubuskiego i prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje
w ramach kategorii interwencji:
✓ 72 – Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Realizacja projektów powinna wynikać z założeń Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego.

W ramach konkursu kwalifikowane są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO-Lubuskie2020 – Beneficjent).

W ramach konkursu nie przewiduje się realizacji projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

• nr 124/KM-RPO-L2020/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.3 – Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp. Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz

• nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

• nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu (dla projektów niegenerujących dochodu) i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W przypadku projektów rewitalizacyjnych maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i jest liczony z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość alokacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/19 (PDF 463 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 238 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu doręczenia pisma o wyniku oceny.
Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.

Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.
Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.


Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:
− listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
− przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),
− osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):
1) Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Instytucja Zarządzająca RPO-L2020),
2) Oznaczenie Wnioskodawcy,
3) Numer wniosku o dofinansowanie projektu,
4) Wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
5) Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
6) Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
✓ Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 138, 132, 139, 149, 153.
✓ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521
✓ Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
• e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) I lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa),
• telefoniczny:− Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535, - 499, - 488, - 480, - 454;− Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377.
• osobisty:− Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)2

Linki

www.rpo.lubuskie.pl