Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.15

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 30.09.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę ocenionych projektów.

Wyniki naboru

Wyniki oceny wniosków 20.02.2017

 

Wyniki oceny wniosków 06.02.2017

Wyniki oceny wniosków 03.02.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Link do strony systemu LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 października 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest:

 1. Dla typu 1 - przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:
  a) mikroprzedsiębiorstwom,
  b) małym przedsiębiorstwom,
  c) średnim przedsiębiorstwom.
 2. Dla typu 2 i 3  - wykonawcy programu ekspansji lub organizatorowi przedsięwzięcia kooperacyjnego, z zastrzeżeniem warunków i wykluczeń zapisanych w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne

 1. Przedmiotem projektu w ramach typu 1 jest realizacja opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne.
 2. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące wdrożeniu poszczególnych etapów strategii ekspansji na rynki zagraniczne pod warunkiem realizacji tej strategii w sposób kompleksowy (tj. nie w formie incydentalnych działań), mający na celu efektywne przygotowanie i zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa.
 3. Warunkiem koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań/etapów zaplanowanych w strategii.
 4. Wsparcie będzie mogło obejmować wybrane lub wszystkie etapy/działania zaplanowane w strategii, zakresie którymi mogą być:­  
  -przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,­  
  -udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,­  
  -udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,­  
  -doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,­  
  -doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,­  
  -doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,­  
  -uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe
  z zastrzeżeniem, że jedynym rodzajem działań będącym przedmiotem projektu nie może być udział w misjach gospodarczych.
 5. Wsparcie adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, które zostały wskazane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętym przez Zarząd Województwa uchwałą nr 723/16 z dnia 10 maja 2016 r. 

Typ 2: Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji

 1. Realizacja projektu typu 2 polega na zorganizowaniu i wdrożeniu programu ekspansji przez wnioskodawcę, tzw. wykonawcę programu ekspansji.
 2. Warunkiem otrzymania dofinansowania przez wykonawcę programu ekspansji na wsparcie grupy przedsiębiorstw jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w programie ekspansji, że planowane rezultaty projektu będą wyższe niż potencjalne rezultaty wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom indywidualnie.
 3. Wsparcie uczestników udzielane w ramach typu 2 może obejmować realizację działań/etapów wynikających z indywidualnych strategii ekspansji na rynki zagraniczne, pod warunkiem że przedsiębiorcy nie uzyskali wsparcia na te działania/etapy w ramach projektów typu 1.
 4. Szczegółowe zasady udziału w programie ekspansji określa wykonawca programu ekspansji. Przygotowany program ekspansji uwzględniać powinien zdywersyfikowane i dostosowane do specyfiki danej grupy przedsiębiorstw formy wsparcia na zagranicznym rynku docelowym, np.:­ 
  -udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej (nie w charakterze wystawcy) lub z pokazami, spotkaniami branżowymi bądź spotkaniami bilateralnymi z potencjalnymi kontrahentami,­ 
  -przygotowanie (poprzez np. mentoring, coaching) do profesjonalnej prezentacji i spotkania z potencjalnymi kontrahentami na rynku docelowym,­ 
  -projekt i druk wspólnych materiałów informacyjnych dotyczących grupy przedsiębiorstw.                                                                                                        

Typ 3: Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju

 1. Przedmiotem projektu w ramach typu 3 jest organizacja w województwie zachodniopomorskim spotkań, pokazów, giełd kooperacyjnych dla grupy zachodniopomorskich przedsiębiorstw (działających w danym segmencie rynku, specjalizacji) i ich potencjalnych kooperantów (krajowych i zagranicznych), stanowiących dostosowane do specyfiki danej grupy przedsiębiorstw formy wsparcia w zakresie kooperacji.
 2. Realizacja projektu musi w sposób znaczący wpływać na potencjał rozwojowy uczestników projektu (w tym na ich plany rozwojowe, możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenia przychodów lub realizacji innowacyjnych projektów).
 3. Warunkiem otrzymania dofinansowania przez organizatora przedsięwzięcia kooperacyjnego na wsparcie grup przedsiębiorstw jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, że planowane rezultaty projektu będą wyższe niż potencjalne rezultaty wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom indywidualnie.
 4. Organizator przedsięwzięcia kooperacyjnego zobowiązany jest dokonać wyboru uczestników projektu z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.
 5. Wsparciem nie mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizowane jedynie dla członków danej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 760 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu

Wersje archiwalne

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 1.15

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Ogłoszenie o naborze w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego