Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.3

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, RPO Śląskiego

Zakończony 18.03.2016

Informujemy, że 04.10.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL11.03.00-IP.02-24-008/16 dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – konkurs, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Wyniki naboru 7.10.2016

Lista_rankingowa (PDF 310 KB)

Lista_czlonkow_KOP (PDF 192 KB)

Lista rankingowa po autokontroli (PDF 230 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec-sierpień 2016

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI).

Wniosek należy przesłać do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

a) platformy SEKAP

lub

b) skrzynki podawczej ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty prowadzące lub zamierzające rozpocząć kształcenie osób dorosłych – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

1) szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;

2) placówki kształcenia ustawicznego;

3) placówki kształcenia praktycznego;

4) centra kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzące kształcenie dla dorosłych;

5) organy prowadzące szkół i placówek objętych katalogiem beneficjentów;

6) pracodawcy /przedsiębiorcy/uczelnie;

7) zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe;

8) podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 3a – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;

2. Kursy umiejętności zawodowych;

3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych- – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;

4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy , umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych;

6. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

7. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole prowadzącej kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych warunków kształcenia zawodu- możliwy do realizacji wyłącznie z typami operacji od 1-6.

8. Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych we współpracy z otoczeniem , w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU.

CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach. Branże o których mowa powyżej zostaną wskazane w Regulaminie konkursu.- str. 23 -26 regulaminu.

Typ wsparcia możliwy do realizacji w powiązaniu z co najmniej jednym typem 1-6.

* inne zespoły realizujące zdania - to placówki kształcenia ustawicznego (CKU), placówki kształcenia praktycznego (CKP), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

W ramach wszystkich typów operacji jest możliwość udzielania wsparcia w postaci usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

64 814 784,93 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania (ze środków UE i środków budżetu państwa) - 58 333 306,43 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup-katowice.pl.

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach