Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.2

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego, RPO Śląskiego

Zakończony 31.03.2016

Informujemy, że Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego) zatwierdziła listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania dla naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16 w  Poddziałaniu 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego oraz  wybrała do dofinansowania 6 projektów, które zostaną wsparte łączną kwotą dofinansowania 16 346 772,46 zł.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem platform elektronicznych:

a) Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl

lub

b) Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 614 172,35 euro, co stanowi 19 564 090,76 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

AKTUALNY Regulamin konkursu

NIEAKTUALNY Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pytanie@slaskie.pl oraz pod numerami telefonów:

32 77 40 172

32 77 40 193

32 77 40 194

32 77 40 418.

Linki

Strona www.rpo.slaskie.pl

Ogłoszenie o konkursie