Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.2

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs (249/18), RPO Śląskiego

Zakończony 14.06.2018

Aktualizacja 22 listopada 2018 r.
19 listopada 2018r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania.Zatwierdzono również zmianę Regulaminu Konkursu, poprzez aktualizację wzorów umowy od dofinansowanie projektu oraz umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Aktualizacja 30.10.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z października 2018 r. na listopad 2018 r. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia oceny strategicznej projektów złożonych w konkursie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a)Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:
1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a)    doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
b)    podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
c)    rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
d)    rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.kryteria wybory

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w tym 85 % wsparcie finansowe EFS.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 800 000,00 EUR, co stanowi 15 834 600,00 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 53 ust. 1 wskazanej ustawy, w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, na zasadach określonych szczegółowo w rozdziale 15 ww. ustawy oraz w procedurze odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL – opisanej w Rozdziale 5.2 Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres:radoslaw.krawiec@slaskie.pl; katarzyna.czerwik@slaskie.pl; punktinformacyjny@slaskie.pllub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194  
032 77 40 418
032 77 40 366
032 77 40 464.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.