Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.2

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT (247/18), RPO Śląskiego

Zakończony 11.07.2018

28 listopada 2018 r. Zarząd Województwa wybrał projekty do dofinansowania w konkursie nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18 z poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Do dofinansowania na kwotę ponad 9,1 mln zł  wybrano 11 projektów.

20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa ponownie uchwalił listę projektów wybranych do dofinansowania przez wzgląd na omyłkę pisarską w kwotach na poprzedniej liście - do dofinansowania wybrano 11 projektów na kwotę ponad 8,6 mln.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a)Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a)    doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
b)    podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
c)    rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
d)    rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik
nr 3
do SZOOP RPO WSL z dnia 27 lutego 2018 rok.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 220 099,88 EUR, co stanowi 13 418 156,20 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (RTF 3 MB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (RTF 30 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 785 KB) (aktualna od 28.11.2018)

Wzór umowy o dofinansowanie ryczałt (DOCX 770 KB) (aktualna od 28.11.2018)

Wzór umowy o dofinansowanie_zwykła (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie_ryczałt (DOC 988 KB)

Załaczniki do umów (ZIP 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 53 ust. 1 wskazanej ustawy, w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów, na zasadach określonych szczegółowo w rozdziale 15 ww. ustawy oraz w procedurze odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL – opisanej w Rozdziale 5.2 Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl , radoslaw.krawiec@slaskie.pl; katarzyna.czerwik@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
katarzyna.czerwik@slaskie.pl
032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194  
032 77 40 418
032 77 40 366
032 77 40 464Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.