Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT ZACH (113/16), RPO Śląskiego

Zakończony 30.01.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego.

Konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl 

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

400 900,00 euro, co stanowi 1 736 177,63 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 771 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 322 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 198 KB)
Wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe (DOCX 166 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194  
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. 

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.