Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. "Szybka ścieżka - URZĄDZENIA GRZEWCZE", Inteligentny Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.12.2019 do 31.03.2020

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 9 grudnia 2019 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR. Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa,  
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 5 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b)    mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

c)    wpisują się w zakres tematyczny: niskoemisyjne technologie grzewcze.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;  
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;  
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);   
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200  mln PLN:     

  • 20 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych);
  • 180 mln PLN  na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

1)        w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl,

2)        w pozostałych sprawach na adres e-mail: konkurs111-BTR@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory →  Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa →   Konkurs 8/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”