Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.4

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 30.05.2016

Konkurs nr RPDS.10.04.04-IZ.00-02-060/16dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Instytucje te pełnią wspólnie rolę Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17 kod pocztowy 50-412.Adres Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23 A, 58-300 Wałbrzych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na:[enter][enter] październik 2016 roku – w przypadku, gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie do 80 wniosków, listopad 2016 roku w przypadku, gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie od 81 do 150 wniosków, grudzień 2016 roku – w przypadku gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie powyżej 150 wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem generatora, dostępnego na stronie http://generator-efs.dolnyslask.pl/.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFS

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie powinny być wypełnione w  Systemie Oceny Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) za pomocą tzw. generatora wniosków o dofinansowanie EFS. Jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA papierowej wersji wniosku jest składany w siedzibie IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
  • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. Ustawy o systemie oświaty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.4.A. Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe: Wsparcie może objąć w szczególności:

a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;

b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. 

10.4.B. Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku. Wsparcie może odbywać się w szczególności poprzez:

a) udział przedsiębiorców w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek;

b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, w tym m. in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów;

c) tworzenie klas patronackich w szkołach;

d) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;

e) opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

f) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

g) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi.

h) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;

i) organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

j) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

k) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

l) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

m) realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622);

n) doradztwo edukacyjno-zawodowe;

o) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy. Realizacja ww. formy wsparcia powinna być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

p) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów;

q) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowe technologie, materiały, narzędzia poprzez możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl. 

10.4.C. Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. 

10.4.D. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;

b) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

c) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);

d) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, może obejmować m.in.:

i) zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej m.in. poprzez tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej;

ii) realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym. 

10.4.E. Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy m. in. poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. 

10.4.H. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach).W szczególności:

a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;

c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);

d) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;

e) realizację programów wspomagania, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;

f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

10.4.I. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji zawiera Regulamin konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami. Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu (PDF 552 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 3 984 563 PLN. Ogólna alokacja na konkurs może zostać zwiększona między innymi w celu dofinansowania projektów wyłonionych w procedurze odwoławczej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie 10.4.4 - zmiana alokacji 10.10.2016

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.4.4 - zmiana alokacji 10.10.2016

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.4.4 - zmiana 04.04.2016

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.4.4 - wersja archiwalna (do 04.04.2016)

załącznik nr 1- wzór karty weryfikacji technicznej

załącznik nr 2 - wzór karty weryfikacji technicznej uzupełnionego wniosku o dofinansowanie

załącznik nr 3 - karta oceny formalnej w ramach etapu oceny formalno - merytorycznej 10 4 ZIT

załącznik nr 4- wzór karty oceny merytorycznej w ramach oceny form-meryt.wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach EFS 10_2 ZIT

załącznik nr 5- wzór Karty oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AW

załącznik nr 6- wzór deklaracji bezstronności i poufności do weryfikacji technicznej

załącznik nr 7- wzór deklaracji bezstronności i poufności pracownika IOK

załącznik nr 8- wzór deklaracji bezstronności i poufności eksperta

załącznik nr 9- wzór deklaracji poufności obserwatora

załącznik nr 14 - standardy usług Działanie 10.4

załącznik nr 15- oświadczenie dotyczące stosowania przepisów PZP

załącznik nr 16- oświadczenie dotyczące wydatków inwestycyjnych

Strategia-ZIT-AW-Decyzja-IZ-RPO-WD

Strategia-ZIT-AW-opinia

STR-ZIT-AW_28-09-2015-wersja-z-przyjętymi-zmianami

Komunikaty:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.10.04.04.-IZ.00-02-060/16

Skład KOP dla naboru RPDS.10.04.04-IZ.00-02-060/16

Komunikat dla naborów w ramach działania 10.4 - 6.04.2016

Zmiana narzędzia do wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach naborów dla Działania 10.4 - 6.04.2016

komunikat-10 4 4_osoba prowadząca działalność

Instrukcja wypełniania WND SOWA (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

załącznik nr 10 zakres wniosku od dofinansowanie projektu

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 11- wzór umowy o dofinansowanie (umowa standardowa) - obowiązuje od 04.04.2016 dla 10.4.4

załącznik nr 11 -wzór-umowy-EFS

Załącznik nr 12- wzór umowy o dofinansowanie (umowa ryczałtowa) - obowiązuje od 04.04.2016 dla 10.4.4

załącznik nr 12 -wzór-umowy-EFS-Ryczałtowe

Załącznik nr 13- wzór umowy o dofinansowanie (PJB) - obowiązuje od 04.04.2016 dla 10.4.4

załącznik nr 13- wzór umowy EFS dla PJB

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Linki

Ogłoszenie o konkursie dla Poddziałania 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW