Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.3

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkiego

Zakończony 3.04.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

początek sierpnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (adres jw.).

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu, zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu (XLS 1 MB), w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx).

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (DOC 71 KB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

- z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ponadto wymagane jest, aby Wnioskodawca lub partner:

 • posiadał umowę z dyrektorem Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badań mammograficznych lub cytologicznych w ramach etapu podstawowego, zgodnie z założeniami Programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt,
 • posiadał co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest profilaktyczny program raka szyjki macicy/raka piersi,
 • spełniał minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji personelu medycznego oraz wymagania techniczne określone w Warunkach realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka piersi lub Programu profilaktyki raka szyjki macicy (załącznik 12a/12b do Regulaminu konkursu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:

 • Działania wspierające i uzupełniające Program profilaktyki raka piersi oraz Program profilaktyki raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Wspierane będą projekty ukierunkowane na działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, w szczególności obejmujące:

 • działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym, lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki mogą być również kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ, osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) i kadr medycyny pracy,
 • zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji badania profilaktycznego (usługi zdrowotnej) w ramach Programu profilaktyki raka piersi/raka szyjki macicy dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem,
 • zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Premiowane będą projekty, które:

 • przewidują działania służące realizacji badań mammograficznych lub cytologicznych w ramach okresowych badań lekarskich,
 • przewidują możliwość wykorzystania pracowni mobilnych w celu skutecznej realizacji badań profilaktycznych.

W przedmiotowym konkursie nie będzie możliwe sfinansowanie ze środków EFS kosztu badań mammograficznych i cytologicznych, gdyż są one gwarantowane ze środków NFZ (płatnika). Koszt ten może zostać wykazany w projekcie jako wkład własny, pod warunkiem, że źródłem jego finansowania są środki NFZ (płatnika) będące w dyspozycji Wnioskodawcy lub partnera projektu.

Do kogo może być skierowane wsparcie?

Grupę docelową stanowią mieszkanki województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, kwalifikujących się do objęcia  Programem profilaktyki raka piersi lub Programem profilaktyki raka szyjki macicy.

Programu profilaktyki raka piersi obejmuje kobiety w wieku 50-69 lat, natomiast Program profilaktyki raka szyjki macicy – kobiety w wieku 25-59 lat.

Wymagane jest, aby wsparciem zostały objęte w szczególności kobiety, które:

 • na podstawie SIMP (System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki) nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi lub raka szyjki macicy, a które kwalifikują się do udziału w Programie profilaktycznym,
 • zamieszkują na obszarach słabo zaludnionych oraz w miejscowościach poniżej 20.000 mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich,
 • zamieszkują na obszarach o niskim poziomie zgłaszalności w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy, na obszarach tzw. „białych plam”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdują się w Podrozdziale 7.3 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

91%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (XLS 1 MB)

Przewodnik wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej. W systemie realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

 • etap przedsądowy - środkiem odwoławczym przysługującym Wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ;
 • etap sądowy - środkami odwoławczymi przysługującymi Wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej instytucji ogłaszającej