Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 29.12.2017

29 maja 2018 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym  Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dokonała wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny i OSI. 

Do dofinansowania zostały wybrane:

2 projekty o charakterze horyzontalnym, których łączna całkowita wartość wynosi 1 045 275,20 zł natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi 884 731,04 zł

5 projektów w ramach Zachodniego Obszaru Interwencji, których łączna całkowita wartość wynosi 2 571 718,94 zł natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi 2 172 059,70 zł

10 projektów w ramach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji , których łączna całkowita wartość wynosi 5 511 407,36 zł natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi 4 683 736,14 zł

2 projekty w ramach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy, których łączna całkowita wartość wynosi 909 799,58 zł natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi  769 913,21 zł

3 projekty w ramach Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej, których łączna całkowita wartość wynosi  2 256 010,25 zł natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi  1 911 733,84 zł

5 projektów w ramach Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko - Kłodzko – Ząbkowickiej, których łączna całkowita wartość wynosi  1 074 773,50 zł natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi 908 344,21 zł

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursów przypadnie na: • maj 2018 roku, w przypadku gdy ocenie formalnej KOP podlegać będzie do 100 wniosków, • czerwiec 2018 roku, w przypadku gdy ocenie KOP podlegać będzie powyżej 100 wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 4 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 dnia 29 grudnia 2017 r. 

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. 

W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 4 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 dnia 29 grudnia 2017 r. 

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.

W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu, Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
 • przedsiębiorcy.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchamianie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

 1. zajęcia specjalistyczne takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 2. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
 3. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
 4. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
 5. zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz pobudzające ciekawość świata).

10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez:

 1. doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz właściwej postawy (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, ciekawości świata), jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 2. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 3. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (m.in. praktyki, staże);
 4. staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola.

Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów w ramach Działania 10.1 jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z późn. zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.   

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w zakresie typu projektu 10.1.A).Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowanych  na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) może wynosić 95% w przypadku realizacji typów 10.1.B i 10.1.C.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs horyzontalny i OSI  wynosi: 4 655 350 EUR tj. 19 753 581 PLN

Kwota dofinansowania została podzielona na pulę horyzontalną oraz pięć obszarów realizacji projektów w ramach OSI, w których dofinansowanie otrzymają projekty realizowane na wskazanym obszarze, do poziomu zaplanowanej alokacji (kwoty dofinansowania).  

Kwota środków europejskich przeznaczona na projekty horyzontalne wynosi: 776 047 EUR tj. 3 292 923 PLN 

Kwota środków europejskich przeznaczona na Zachodni Obszar Interwencji wynosi: 731 821 EUR tj. 3 105 263 PLN

Kwota środków europejskich przeznaczona na Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji wynosi: 1 179 200 EUR tj. 5 003 581 PLN

Kwota środków europejskich przeznaczona na Obszar Interwencji Doliny Baryczy wynosi: 672 233 EUR tj. 2 852 419 PLN

Kwota środków europejskich przeznaczona na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej wynosi: 519 537 EUR tj. 2 204 499 PLN

Kwota środków europejskich przeznaczona na Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka wynosi: 776 512 EUR tj. 3 294 896 PLN 

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie zwiększona o środki z budżetu państwa w zależności od poziomu planowanego przez Wnioskodawców wkładu własnego. 

Wszystkie kwoty podane w ogłoszeniu zostały przeliczone po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 30 października 2017 r. (1 euro = 4.2432 PLN). Z

e względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie.

Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania list rankingowych w poszczególnych naborach.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Regulamin konkursów dla Działania 10.1

Załącznik nr 1 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1

Załącznik nr 2 Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 10.1

Załącznik nr 4 Standardy realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 10.1

Załącznik nr 5 Analiza IRT

Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych EFS

Informacja dotycząca uzyskiwania kwalifikacji w ramach EFS

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu, które będą zawierane z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowią załączniki nr 6 i 7 do Regulaminu konkursu i są zamieszczone na stronach: 

Wzory umów/porozumienia zawierają wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzory umów/porozumienia uwzględniają prawa i obowiązki beneficjenta oraz instytucji udzielającej dofinansowania.

Załącznik nr 6 Wzór umowy standardowej

Załącznik nr 7 Wzór umowy ryczałtowej

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl    

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe: pife@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań. 

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze dla poddziałania 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny i OSI