Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 25.03.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że zakończyła się procedura oceny merytorycznej projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosków

Procedura składania wniosków o dofinansowanie projektów opisana została w rozdziale VII ogłoszenia o naborze

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów opisane zostały w rozdziale VIII ogłoszenia o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 838 299,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

-

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

-

Linki

Ogłoszenie o naborze