Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 1.

1. Natura i kultura, Meklemburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 31.10.2016

Wyniki naboru 5.07.2017

Projekty wybrane do dofinansowania

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

druga połowa stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V-A

Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz

Tel.:      +49 39754 529-15 / -20

Fax:      +49 39754 52929

E-mail:   info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu eMS. Po przekazaniu wniosku poprzez system należy go wydrukować, podpisać i przekazać najpóźniej do 31.10.2016 r. do Wspólnego Sekretariatu Program.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • Inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
 • Instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • Administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery,
 • Lasy Państwowe i państwowe Gospodarstwa leśne, wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,
 • Osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
 • Organizacje i zrzeszenia turystyczne,
 • Instytucje sportu i kultury,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT),
 • Organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje ochrony środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i zrzeszenia pożytku publicznego, reprezentujące interesy przedsiębiorstw gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć z podziałem na priorytety inwestycyjne:

1) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego:

 • powiązanie ze sobą poszczególnych obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez rozbudowę infrastruktury szlaków turystycznych (ścieżki rowerowe i piesze),
 • transgraniczna oferta informacyjna o wspólnym dziedzictwie kultury i przyrody,
 • transgraniczna promocja wspólnej oferty kulturowej i historycznej,
 • lepsze zarządzanie ruchem turystów (m.in. poprzez wielojęzyczne systemy oznakowania i oprowadzania),
 • merytoryczna współpraca instytucji kultury i edukacji ekologicznej na rzecz stworzenia wspólnej oferty. 

2) Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę:

 • transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności stworzenie transgranicznego obszaru siedlisk zwartych, np. przez o działania na rzecz poprawy jakości powietrza, zapobiegające pożarom i kataklizmom, ochronę, monitoring, zarządzanie i promocja  gatunków chronionych itp.,
 • transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych, np. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i wód gruntowych, zagospodarowania ekosystemów leśnych, ochrony zasobów genetycznych regionalnych drzew, krzewów i roślin użytkowych.

Kryteria wyboru projektów

Opis formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów dostępny jest na stronie Programu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21,4 mln euro EFRR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady składania wniosków o dofinansowanie w programie.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek składany jest poprzez system e-MS.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny będzie na stronie internetowej programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura rozpatrywania skarg

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Interreg V-A

Tel.: +49 39754 529-15 /-20 Fax: +49 39754 52929

E-mail: info@interreg5a.net 

Informacje udzielane są przez pracowników WS w języku polskim i niemieckim.

Linki

Strona Programu