Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 1.

1. Natura i kultura, Program Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 18.10.2018

W konkursie złożono 11 wniosków o łącznej wartości 18,89 mln euro. Budżet naboru dla priorytetu wynosi: 13,16 mln euro.

Złożone projekty dotyczą m.in. współpracy muzeów, infrastruktury turystycznej, budowy ścieżki rowerowej łączącej odcinki po obu stronach granicy, wspólnej promocji ofert turystycznych, propagowania wiedzy, wymiany doświadczeń, aktywizowania mieszkańców pogranicza i podnoszenia atrakcyjności turystycznej.

Wybór projektów do dofinansowania nastąpi podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego 12-13 marca 2019.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz
tel.: +49 39754 529-15 / -20
fax: +49 39754 52929
e-mail: info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego eMS. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i przekazać w terminie na adres Wspólnego Sekretariatu:

Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe
 • inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej)
 • administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery
 • Lasy Państwowe i państwowe gospodarstwa leśne, wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,
 • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje)
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)
 • organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje ochrony środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i zrzeszenia pożytku publicznego, reprezentujące interesy przedsiębiorstw gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Przykłady przedsięwzięć:

 • rozbudowa infrastruktury szlaków turystycznych (ścieżki rowerowe i piesze), dzięki którym zostaną powiązane ze sobą poszczególne obiekty i miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • transgraniczna oferta informacyjna o wspólnym dziedzictwie kultury i przyrody, np. poprzez media drukowane, oferty mobilne na bazie internetu oraz systemy audioguide,
 • transgraniczna promocja wspólnej oferty kulturowej i historycznej,
 • lepsze zarządzanie ruchem turystów (m.in. poprzez wielojęzyczne systemy oznakowania i oprowadzania),
 • merytoryczna współpraca instytucji kultury i edukacji ekologicznej na rzecz stworzenia wspólnej oferty np.: wspólna wystawa.  

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 

Przykłady przedsięwzięć:

 • transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności stworzenie transgranicznego obszaru siedlisk zwartych, np.: poprzez działania na rzecz poprawy jakości powietrza, zapobiegania pożarom i kataklizmom, ochronę, monitoring, zarządzanie i promocję gatunków chronionych itp.
 • transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych, np.: w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i wód gruntowych, zagospodarowania ekosystemów leśnych, ochrony zasobów genetycznych regionalnych drzew, krzewów i roślin użytkowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie programu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13,16  mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu.  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Nie ma wzoru wniosku o dofinansowanie. Informacje o dotyczące składania wniosków znajdują się na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Nie ma wzoru umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura rozpatrywania skarg znajduje się na stronie programu

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz
tel.: +49 39754 529-15 / -20
fax: +49 39754 52929
e-mail: info@interreg5a.net 

Informacje są udzielane przez pracowników Wspólnego Sekretariatu zarówno w języku polskim, jak i w niemieckim.

Linki

Strona internetowa programu