Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-05-2013

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Nazwa pośrednika finansowego:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dane kontaktowe:

ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
tel. 075 75 27 500, www.karr.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ostateczni odbiorcy
- typy podmiotów:
mali przedsiębiorcy

Przeznaczenie poręczanego finansowania:

 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup śrdków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • oraz finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych

Minimalna kwota pożyczki:

10 000 zł

Maksymalna kwota pożyczki: 500 000 zł

Maksymalny okres spłaty: 

60 miesięcy

Maksymalny okres karencji w spłacie:

6 miesięcy

Oprocentowanie: 2 proc. na zasadach de minimis, od 4,9 proc. (na zasadach rynkowych - obowiązauje od 01.04.2013r.)
Prowizja:

2 proc. od kwoty udzielonej pożyczki

Wymagany wkład własny:
5 proc.
Średni czas rozpatrzenia wniosku:

do 1 miesiąca

Opłata za rozpatrzenie wniosku: brak
Inne opłaty:

200 zł (opłata za zmianę warunków umowy pożyczki na wniosek pozyczkobiorcy)

Czas oczekiwania na uruchomienie pożyczki:

w zależności od zabezpieczenie ( w dzień podpisania umowy pożyczki lub do 5 dni)

Preferowane formy: zabezpieczeń pożyczki:
 • weksel in blanco - obligatoryjnie;
 • poręczenie wekslowe;
 • hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości na rzecz KARR S.A.;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz KARR S.A. (w tym polisy AC w przypadku pojazdów);
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz KARR S.A.;
 • cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych z datą pewną;
 • poręczenie funduszu poręczeń kredytowych;
 • umowa przelewu wierzytelności z datą pewną;
 • inny, uzgodniony przez strony sposób
Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie
Inne istotne warunki udzielenia wsparcia:

brak


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska