Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-07-2013

Konsultacje projektu programu operacyjnego dla Małopolski na lata 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze Wstępnym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 15 września 2013 r.

18 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego  przyjął Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zawiera:

  • opis procesu przygotowania programudiagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizę wyzwań i potencjałów regionu
  • wkład programu w realizację Strategii Europa 2020
  • opis osi priorytetowych
  • plan finansowyopis zintegrowanego podejścia terytorialnego
  • opis systemu instytucjonalnego
  • założenia systemu koordynacji
  • podejście do warunkowości ex-ante
  • planowane działania dotyczące redukcji obciążeń administracyjnych
  • opis zasad horyzontalnych w programie

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia w ramach dwufunduszowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM) oraz m.in. wnioski płynące z prowadzonych obecnie prac nad pakietem programów strategicznych do roku 2020, które w założeniu mają pełnić rolę dokumentów wdrażających zapisy SRWM.

Projekt RPO przewiduje utworzenie 12. osi priorytetowych, włączając w ten zakres dwie osie poświęcone pomocy technicznej (odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego). Konstrukcję przyszłego programu operacyjnego oparto na założeniu, zgodnie z którym, co do zasady jedna oś priorytetowa odpowiada jednemu celowi tematycznemu. Dodatkowo, tam gdzie jest to uzasadnione, część wsparcia z EFRR i komponent EFS wzajemnie uzupełniają się, tworząc osie dwufunduszowe. 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do Wstępnego projektu regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dokument oraz więcej informacji na stronie www.fundusze.malopolska.pl/2014_2020 Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska