Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

23-08-2011

Działanie: 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Program / Priorytet / Działanie

Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego
Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ogólne informacje

Celem Działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności) polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.

Działanie skierowane jest do małych firm (mikroprzedsiębiorstw) zatrudniających średniorocznie mniej niż 10 osób, działających nie dłużej niż dwa lata, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Projekty realizowane w ramach Działania 1.1 mogą obejmować inwestycje, które chcesz przeprowadzić w celu rozbudowy swojej firmy, wprowadzenia na rynek nowych produktów czy wprowadzenia zmian w procesie produkcyjnym. Masz także możliwość stworzenia nowej firmy. Środki możesz przeznaczyć np. na zakup maszyn i urządzeń lub specjalistycznego oprogramowania.

Drugim rodzajem projektów, na które uzyskasz dofinansowanie w ramach tego działania, są projekty doradcze. W przypadku takich projektów uzyskasz wsparcie na korzystanie z usług doradczych, których celem przede wszystkim powinien być rozwój Twojej firmy (np. stworzenie strategii wejścia na rynki zagraniczne, certyfikaty, możliwości wprowadzenia nowoczesnych technologii).


Beneficjent

O dofinansowanie mogą starać się:

 • Mikroprzedsiębiorstwa, które spełniają warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji WE 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku i aplikują o kwotę dofinansowania:
  • nie większą niż 200 000 PLN na realizację projektów inwestycyjnych,
  • nie większą niż 60 000 PLN na realizację projektów doradczych.
 • Mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą prowadzić działalność i/lub mieć siedzibę na terytorium Wielkopolski, oraz muszą realizować projekt na terenie Województwa Wielkopolskiego.

WYKLUCZENIA
Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej:

 • związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych o których mowa w art. 1, ust. 3, lit. b Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008,
 • związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w przypadkach wskazanych w art. 1, ust. 3, lit. c Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008,
 • w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002),
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej4,
 • w sektorze budownictwa okrętowego,
 • w zakresie ratownictwa medycznego,
 • wpisanej w zakres interwencji Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. (W ramach działania nie będą wspierane inwestycje objęte działaniem „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój
  mikroprzed-siębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883)),
 • związanej z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, czyli pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
 • związanej z uzależnieniem od wykorzystywania towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych.

Wsparcie nie może być udzielone:

 • NZOZ-om na realizację projektów związanych ze świadczeniem usług opieki stacjonarnej i które są uprawnione do dofinansowania w ramach Działania 5.3 WRPO,
 • mikroprzedsiębiorstwom na realizację projektów związanych z:
  • budową sieci teleinformatycznej celem świadczenia usług z zakresu dostępu do Internetu,
  • realizacją procesów biznesowych w formie elektronicznej (integracja systemów informatycznych, B2B),
 • mikroprzedsiębiorstwom, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, na realizację projektów z zakresu świadczenia e-usług, w tym na wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Przeznaczenie

W ramach działania możesz uzyskać dofinansowanie na:

Schemat I: Projekty inwestycyjne:

 • inwestycja w środki trwałe,
 • inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z:

  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze z zakresu:

 • jakości - dotyczących w szczególności:
  • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,
  • wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym powyżej.
 • wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,
 • wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne,
 • pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej,
 • projektowania, wdrażana i doskonalenia nowego produktu lub usługi, lub opracowania planów marketingowych,
 • opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium innych krajów UE.

Preferowane w ramach działania będą projekty zakładające m.in.: innowacyjność (technologiczną, procesową, produktową: produkt-usługa, organizacyjną), realizację na obszarach wiejskich, rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwie.


Forma wsparcia

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (proc.):

 • Schemat I: Projekty inwestycyjne
  • 60 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego dla mikroprzedsiębiorstw (z zastrzeżeniem pkt. 2);
  • 40 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.
 • Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze
  • 50 proc. kosztów kwalifikowanych w projekcie z zakresu specjalistycznego doradztwa.

Minimalny wkład własny beneficjenta (proc.):

 • Schemat I: Projekty inwestycyjne
  • 40 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego (z zastrzeżeniem pkt. 2);
  • 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku, mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.
 • Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze
  • 50 proc. kosztów kwalifikowanych w projekcie z zakresu specjalistycznego doradztwa.

Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia - jeśli dotyczy:

 • Schemat I: Projekty inwestycyjne
  • minimalna kwota dofinansowania 9 000 zł.,
  • maksymalna kwota dofinansowania 200 000 zł.
 • Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze
  • minimalna kwota dofinansowania 3 000 zł.,
  • maksymalna kwota dofinansowania 60 000 zł.

Instytucja


Dodatkowe informacje


Terminy

Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu:

- w najbliższym czasie nie przewiduje się naboru wniosków.
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska