Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

19-01-2012

Działanie: 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Program / Priorytet / Działanie

Program: Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie: 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii


Ogólne informacje

Celem Działania jest wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu.

W ramach Działania możesz zatem uzyskać wsparcie na rozpowszechnianie nowoczesnych technologii, poprawę współpracy między jednostkami zajmującymi się badaniami i tworzeniem technologii a przedsiębiorstwami. Oprócz tego możesz również stworzyć inkubator przedsiębiorczości czy park przemysłowy.


Beneficjent

Do wsparcia kwalifikują się:

 • szkoły wyższe publiczne i niepubliczne,
 • jednostki sfery badań i rozwoju,
 • sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe (w tym Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości),
 • organizacje pozarządowe o charakterze non profit, działające w sferze współpracy gospodarki i nauki (np. klastry, parki technologiczne),
 • przedsiębiorcy mający siedzibę i działający na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, funkcjonujący minimum 12 miesięcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT) składa się z jednostek naukowych prowadzących badania naukowe o uznanym poziomie światowym oraz innych podmiotów działających na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych, innowacji i wprowadzenia. CZT prowadzi ponadto działalność służącą opracowaniu, wprowadzeniu i wykorzystaniu przez firmy nowych technologii związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki.

Centrum Doskonałości (CD) prowadzi badania naukowe i rozwija nowoczesne technologie na najwyższym światowym poziomie. Skupia zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach, którzy współpracują w zakresie wspólnych tematów, prowadzą wspólne projekty badawcze i technologiczne, podejmują bliską współpracę z przemysłem oraz prowadzą działalność szkoleniową i edukacyjną.


Przeznaczenie

Możesz uzyskać dofinansowanie na:

 • projekty mające na celu transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych realizowane w ramach współpracy przedsiębiorstw oraz instytucji B+RT,
 • projekty obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur wsparcia na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego, w tym inkubatory przedsiębiorczości tworzone przy udziale jednostek naukowo-badawczych, parki przemysłowe, itp.,
 • projekty mające na celu wparcie na rzecz B+RT w przedsiębiorstwach oraz obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi,
 • projekty mające na celu rozwój przedsiębiorstw obejmujące wyposażenie w środki i zasoby niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym przekształcanie przedsiębiorstw w centra badawczo rozwojowe,
 • wdrożenie wyników prac B+RT, w tym opracowanie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych,
 • doradztwo mające na celu podniesienie poziomu transferu technologii z nauki do gospodarki.

Forma wsparcia

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu:

 • dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna:
  • do 70 proc. - mikroprzedsiębiorstwa;
  • do 60 proc. - małe przedsiębiorstwa;
  • do 50 proc. - średnie i duże przedsiębiorstwa;
  • do 70 proc. - pozostali beneficjenci (dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR);
 • dla projektów objętych pomocą publiczną:
  • do 70 proc. - mikroprzedsiębiorstwa;
  • do 60 proc. - małe przedsiębiorstwa;
  • do 50 proc. - średnie i duże przedsiębiorstwa (dofinansowanie pochodzi w 85 proc. ze środków EFRR i 15 proc. z budżetu państwa).


Maksymalna wartość projektu dotyczącego:

 • infrastruktury B+RT - 4 000 000 zł (nie dotyczy projektów wpisanych na listę indykatywną),
 • parków naukowo-technologicznych - 40 000 000 zł (nie dotyczy projektów wpisanych na listę indykatywną),
 • zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+RT - 400 000 zł,
 • projektów celowych o wartości projektu do 400 000 zł.

Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, część dotacji możesz uzyskać w formie zaliczki. Możliwość wsparcia projektu w formie zaliczki zostanie każdorazowo określona w umowie o dofinansowanie projektu.


Instytucja


Dodatkowe informacje


Terminy

Terminy ogłoszenia konkursów lub naboru wniosków:

- marzec 2013 r.
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska