Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

30-06-2009

Poddziałanie: 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Program / Priorytet / Działanie

Program: Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Oś priorytetowa: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie: 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałanie: 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw


Ogólne informacje

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie oraz zwiększanie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. Działanie to jest skierowane do firm, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Możesz zatem uzyskać wsparcie na zakup nieruchomości przeznaczonej na działalność firmy, budowę budynków czy tez zakup urządzeń i maszyn niezbędnych dla prowadzonej przez Ciebie działalności.


Beneficjent

Do wsparcia kwalifikują się:

 • przedsiębiorstwa, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz działają przynajmniej 12 miesięcy.

Przeznaczenie

Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko–pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych poprzez:

 • rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług,
 • dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów / usług,
 • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.

UWAGA: Wsparciem w ramach Poddziałania 5.2.2 nie będą objęte przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży uzdrowiskowej i turystycznej, dla których przewidziane jest osobne działanie (objęte wsparciem w ramach Działania 6.2).
Ze wsparcia wyłączone są projekty polegające na wdrażaniu ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewniające szeroki dostęp i wykorzystanie technik ICT dla przedsiębiorstw (objęte wsparciem w ramach Działania 4.3).
Ze wsparcia wyłączone są również projekty przedsiębiorstw ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji (objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 7).


Forma wsparcia

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu:

 • dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna:
  • do 70 proc. - mikroprzedsiębiorstwa;
  • do 60 proc. - małe przedsiębiorstwa;
  • do 50 proc. - średnie i duŜe przedsiębiorstwa (dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR);
 • dla projektów objętych pomocą publiczną:
  • do 70 proc. - mikroprzedsiębiorstwa;
  • do 60 proc. - małe przedsiębiorstwa;
  • do 50 proc. - średnie i duŜe przedsiębiorstwa (dofinansowanie pochodzi w 85 proc. ze środków EFRR i 15 proc. budżetu państwa);

Minimalna wartość projektu:

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 500 000 zł,
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw: 100 000 zł,
 • dla dużych przedsiębiorstw: 500 000 zł.

Maksymalna wartość projektu to 8 000 000 zł.

UWAGA: W przypadku projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa objęte interwencją PROW (Oś priorytetowa 3, Działanie 3.4 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) - wartość dofinansowania projektu wyższa niż 300 tys. zł.


Instytucja


Dodatkowe informacje


Terminy

Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu:

- w najbliższym czasie nie przewiduje się naboru wniosków.
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska