Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

25-02-2013

Poddziałanie: 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

Program / Priorytet / Działanie

Program: Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Oś priorytetowa: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie: 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałanie: 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

Ogólne informacje

Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania.

W ramach Działania możesz pozyskać środki na zakup nieruchomości przeznaczonej na działalność firmy, budowę budynków, unowocześnienie lub zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn, itp.

W rubryce "Na co przeznaczone jest dofinansowanie w ramach Działania" znajdziesz także przykłady inwestycji, na które NIE OTRZYMASZ dofinansowania w ramach tego Działania. Zwróć na to uwagę!


Beneficjent

Do wsparcia kwalifikują się:

  • mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Mikroprzedsiębiorstwa są to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.


Przeznaczenie

Bezpośrednie inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa rozumiane jako projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, usługowych poprzez:

  • rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług,
  • dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów / usług,
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zatrudnienia.

UWAGA: Wsparciem w ramach Poddziałania 5.2.1 nie będą objęte mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży uzdrowiskowej i turystycznej , dla których przewidziane jest osobne działanie (objęte wsparciem w ramach Działania 6.2).
Ze wsparcia wyłączone są projekty polegające na wdrażaniu ICT w mikroprzedsiębiorstwach oraz zapewniające szeroki dostęp i wykorzystanie technik ICT dla mikroprzedsiębiorstw (objęte wsparciem w ramach Działania 4.3).
Ze wsparcia wyłączone są również projekty mikroprzedsiębiorstw ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji (objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 7).


Forma wsparcia

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu:

  • dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna:
    • do 70 proc. (dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR);
  • dla projektów objętych pomocą publiczną:
    • do 70 proc. (dofinansowanie pochodzi w 85 proc. ze środków EFRR i 15 proc. budżetu państwa.

Wartość projektu: od 75 000 zł do 500 000 zł.

W przypadku projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa objęte interwencją PROW (Oś priorytetowa 3, Działanie 3.4 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) - wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 300 tys. zł.


Instytucja


Dodatkowe informacje


Terminy

Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu:

- kwiecień 2013 r.
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska