Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

27-09-2011

Działanie: 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

Program / Priorytet / Działanie

Program: Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego
Priorytet: 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku ("Zdrowie")
Działanie: 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej


Ogólne informacje

Celem Działania jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej.

Wspierane będą m.in. projekty dotyczące wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowie wraz z zakupem odpowiednich narzędzi informatycznych. Pod nazwą e-zdrowie kryją się wszelkie zastosowania technologii teleinformatycznych w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli oraz prowadzeniu zdrowego stylu życia. Narzędzia tego rodzaju służą między innymi komunikacji między pacjentem a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia.


Beneficjent

Działanie może być realizowane przez:

 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, których organami założycielskimi są: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
 • organy założycielskie uprawnionych powyżej zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Przeznaczenie

Projekty dotyczące:

 • budowy, modernizacji placówek ochrony zdrowia (związane z dostosowaniem obiektów do obowiązujących przepisów prawa);
 • termomodernizacji i wykorzystania energii słonecznej (jako element ww. typów projektów);
 • modernizacji, zakupu aparatury i sprzętu medycznego, w tym specjalistycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń;
 • zakupu i wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie placówką) oraz systemów i aplikacji związanych z e-zdrowiem;
 • przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń.
   

Forma wsparcia

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (proc.):

 • projekty nie objęte pomocą publiczną lub objęte pomocą de minimis – maks. 85 proc.

Minimalny wkład własny beneficjenta (proc.):

 • minimalny wkład własny jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych, który musi pochodzić ze środków własnych lub pożyczek: 1 proc. całkowitych kosztów projektu. Zastrzeżenie to nie dotyczy projektów, które obejmują swym zakresem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia - jeśli dotyczy:

 • Maksymalna kwota wsparcia dla projektów z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej: 30 tys. zł.

Instytucja


Dodatkowe informacje


Terminy

Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu:

 - w najbliższym czasie nie przewiduje się naboru wniosków.
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska