Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

09-01-2014

Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program / Priorytet / Działanie

Program: Program Kapitał Ludzki
Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Ogólne informacje

Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

To Działanie skierowane jest do firm i instytucji, które mają pomysł na to, w jaki sposób wspierać przedsiębiorczość w swoim regionie. Jeśli jako firma, organizacja pozarządowa czy placówka badawcza macie pomysł na projekty, które będą pomagać innym w tworzeniu nowych miejsc pracy, pobudzaniu przedsiębiorczego nastawienia i przejmowaniu inicjatywy możecie otrzymać dofinansowanie na realizację swojego projektu. Wasza propozycja może obejmować szkolenia i doradztwo dla innych, a także możecie udzielać dotacji i pożyczek tym, którzy chcą założyć i prowadzić własną firmę.

Pośrednio o dofinansowanie z tego Działania mogą starać się osoby, które chcą otrzymać pomoc na założenie i prowadzenie firmy. Jeśli chcesz założyć własną firmę i potrzebujesz pomocy zgłoś się do tych, którzy uzyskali dofinansowanie i prowadzą projekt w Twoim regionie. Możesz skorzystać z bezpłatnej porady, szkolenia a nawet dostać 40 tysięcy zł dotacji czy 50 tysięcy zł pożyczki na rozkręcenie firmy. Informacje o tym, kto jest realizatorem projektów będą pojawiać się systematycznie na stronach wojewódzkich urzędów pracy.

Pomoc w charakterze dotacji będzie kierowana od 2012 r. w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli do osób długotrwale bezrobotnych, osób młodych, niepełnosprawnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, a także osób starszych.

Z kolei pomoc zwrotna udzielana w postaci preferencyjnych pożyczek powinna być skierowana do pozostałych grup docelowych, w tym zwłaszcza do osób pracujących, pracowników naukowych, studentów i absolwentów. 
 


Beneficjent

W przypadku wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji o  dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

O dofinansowanie mogą ubiegać się również powiatowe urzędy pracy - w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy).

W przypadku wsparcia w formie pożyczki o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt. 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późń. zm.) w szczególności:

 • banki krajowe, zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe;
 • banki spółdzielcze;
 • podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożycze;
 • konsorcja powyższych podmiotów.

 


Przeznaczenie

Grupy docelowe:

 • osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) w tym w szczególności:
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
  • kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
  • osoby do 25 roku życia;
  • osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy;
  • osoby po 45 roku życia;
  • osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą;

Typ realizowanych projektów:

 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);

UWAGA: Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków.

  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane
   miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);

UWAGA: Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

  • wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmuje:
   • Przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 50 tys. zł na osobę;
   • Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu. 

UWAGA: Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków.  promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez organizację kampanii promocyjno-informacyjnych.

Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.


Forma wsparcia

Dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.
Minimalna wartość projektu: 50 000 zł.
Maksymalna wartość projektu: nie określono.
Szczegółowe kryteria określone są w dokumentacji konkursowej oraz w planach działań konkretnych województw.


Instytucja


Dodatkowe informacje


Terminy

Terminy naboru wniosków w zależności od województwa:

dolnośląskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

kujawsko-pomorskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

lubelskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

lubuskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

łódzkie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

małopolskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

mazowieckie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

opolskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

podkarpackie:
w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,


podlaskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

pomorskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

śląskie:

- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

świętokrzyskie: 
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

warmińsko-mazurskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

wielkopolskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków,

zachodniopomorskie:
- w najbliższym czasie nie przewiduje się naborów wniosków.
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska