Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

09-07-2013

Działanie: 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Program / Priorytet / Działanie

Program: Lubuski Program Regionalny 
Priorytet: 2 Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału
Działanie: 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Ogólne informacje

Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP dzięki inwestycjom mającym na celu unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej, skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, sprostania międzynarodowej konkurencji, przede wszystkim konkurencji na JRE.

Dotację możesz przeznaczyć na dofinansowanie rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działalności Twojej firmy, wprowadzenie nowych produktów lub usług, zmianę produkcji, zakup licencji, patentów, itp. W ramach działania możesz także uruchomić handel drogą elektroniczną lub uzyskać dostęp do usług i aplikacji.

Możesz także dofinansować zakup środków trwałych (czyli np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania, patentów, licencji). Inwestycja ta musi być nowa, nie może polegać tylko na zakupie rzeczy już posiadanych, ale zużytych oraz być innowacyjna (wprowadzać nowoczesne rozwiązania - nowoczesne co najmniej dla Twojej firmy).

Dotacja nie może być wykorzystana na bieżące wydatki firmy (np. opłaty) oraz na środki obrotowe (np. materiały) lub bieżącą działalność. Powinieneś ją wykorzystać tak, aby w przyszłości czerpać korzyści z tego, na co ją przeznaczysz (np. w formie wyższych przychodów Twojej firmy).
Inwestycje muszą być zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego.


Beneficjent

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw.

Przeznaczenie

Obszary dofinansowania :

  • wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/ użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw.),
  • inne inwestycje w przedsiębiorstwa,
  • usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.),
  • inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie.

Forma wsparcia

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (proc.):

  • dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną składa się w 85 proc. ze środków EFRR oraz w 15 proc. ze środków budżetu państwa.

Minimalny wkład własny beneficjenta (proc.):

  • 50 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych, w tym 25 proc. całkowitych wydatków kwalifikowalnych w formie pozbawionej znamion środków publicznych.

Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia - jeśli dotyczy: 

  • maksymalna kwota (dofinansowania) wsparcia – poniżej 4 mln zł.

Instytucja


Dodatkowe informacje


Terminy

Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu:

- 28 czerwca 2013 r. - 8 sierpnia 2013 r.

 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska