Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-07-2012

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim

Od 29 czerwca do 27 lipca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

od 29 czerwca 2012 r. do 27 lipca 2012 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

19 października 2012 r.

Miejscem publikacji wyników naboru będzie Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 35/POKL/9.1.1/2012 zamieszczona na stronie internetowej WUP w Rzeszowie www.pokl.wup-rzeszow.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
ul. Lisa Kuli 20,
35-025 Rzeszów,
Kancelaria WUP, pokój nr 1,

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie,
ul. Lewakowskiego 27B,
38-400 Krosno, pokój nr 31,

­ Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu,
ul. Katedralna 5,
37-700 Przemyśl, pokój nr 4,

­ Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu,
pl. Bartosza Głowackiego 34,
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7.

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek, 7.30-15.30.

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • ­tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30 proc. gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
  • wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.
Kryteria wyboru projektów:

Kryteria formalne:
Kryteria zostały określone w Dokumentacji konkursowej – Załącznik 8.2 Karta oceny formalnej oraz Załącznik 8.3 Lista ogólnych kryteriów formalnych.

Kryteria dostępu:
Kryteria zostały określone w Dokumentacji konkursowej – Załącznik 8.2 Karta oceny formalnej.

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

Budżet środków europejskich 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Budżet państwa (współfinansowanie krajowe) 15 proc. wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona wyznaczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu (23 500 000,00 zł).
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 23 500 000,00 zł pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

Wniosek należy przygotować w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych tj. wersja nie starsza niż 7.5. Wzór wniosku o dofinansowanie jest załącznikiem do dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14), Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl Strona otwiera się w nowym oknie w zakładce Aktualne konkursy.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie jest załącznikiem do Dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14), Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl Strona otwiera się w nowym oknie w zakładce Aktualne konkursy.

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedury związane ze składaniem i rozpatrywaniem protestu są zgodne z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r. dostępne na stronach internetowych Programu Kapitał Ludzki Strona otwiera się w nowym oknie
oraz
www.pokl.wup-rzeszow.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Ważne informacje:

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10 (pokój nr 14), Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl Strona otwiera się w nowym oknie w zakładce Aktualne konkursy.

Linki:

strona internetowa www.pokl.wup-rzeszow.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska