Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zadaj pytanie o możliwość dofinansowania Twojego projektu

Zanim zadasz nam pytanie, prosimy o kilka informacji o Twoim projekcie, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi. Prosimy o wypełnienie poniższych pól:

28-02-2014

Jestem rolnikiem, ale chciałbym założyć pozarolniczą działalność gospodarczą. Czy mogę otrzymać dofinansowanie?


Środki dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, a będących rolnikami, przewidziano w dwóch programach. Pierwsza możliwość, to standardowa droga ubiegania się o dofinansowanie w postaci wsparcia z Działania 6.2 Programu Kapitał Ludzki (patrz odpowiedź na pytanie: Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą. Jak mogę ubiegać się o dofinansowanie?).

Inną możliwością jest ubieganie się o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które dostępne są w Działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Na co: dofinansowanie na założenie lub rozwój firm na obszarach wiejskich – na zakup sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowo-budowlane. 

Przy pomocy dofinansowania można stworzyć lub rozwinąć mikroprzedsiębiorstwo (firmę zatrudniającą mniej niż 9 pracowników lub mająca obrót nie większy niż 2 mln EUR) działające w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczych wspieranych w ramach działania znajduje się w broszurze informacyjnej umieszczonej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (załącznik nr 1) Link prowadzi do serwisu zewnętrznego    

Forma wsparcia: dofinansowanie w formie dotacji wypłacanej jako refundacja poniesionych wydatków. Wydatki można ponosić dopiero po przyznaniu dotacji. 

Ile: do 50 proc. planowanych wydatków. 

Jedna firma/osoba może składać wnioski w kilku naborach, ale łączna kwota otrzymanej dotacji może wynieść maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW. 

Powyższy limit dotyczy całego okresu obowiązywania Programu. Najczęściej jednorazowo można starać się o dotację w mniejszej wysokości. 

Dla kogo: 

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub jego domownik.

Kto przyznaje: dotacje przyznawane są w konkursach organizowanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Są to najczęściej lokalne stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju kilku gmin/powiatów. 

Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia, terminy, wzory dokumentów itd. są różne w poszczególnych Lokalnych Grupach Działania. W związku z tym, aby sprawdzić możliwości dofinansowania, ważny jest kontakt bezpośrednio z Lokalną Grupą Działania, która funkcjonuje na terenie danej gminy. Aby ustalić właściwą Lokalną Grupę Działania, można zapytać w Urzędzie Gminy lub skorzystać z wyszukiwarki na stronie internetowej Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Lista LGD w poszczególnych województwach wraz z informacją o większości terminów naborów wniosków dostępna jest także na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Informacji o Działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej udziela również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR):

Infolinia: 0-800 38-00-84
tel. 22 536 57 05; 22 536 57 06; 22 536 57 08
00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70
Adres e-mail: info@arimr.gov.pl  
Strona internetowa: www.arimr.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

 

Uwaga!

Dodatkowe pytania możesz również kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska