Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

25-11-2010

O jakie środki z Funduszy Europejskich mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne?

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o środki z UE na równych prawach z pozostałymi beneficjentami.

W przypadku starania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawne znajdują się wśród grup preferowanych do udzielenia wsparcia 

Ponadto projekty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym do osób niepełnosprawnych, realizowane są w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Co więcej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje również projekty systemowe w ramach Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, Programu Kapitał Ludzki. Realizowane operacje dotyczą ekspertyz i badań dotyczących diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych; ogólnokrajowych i ponadregionalnych projektów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia; identyfikacji i promocji najlepszych rozwiązań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, a także kampanii informacyjnych.

Realizowane Działania powinny być skierowane do:

  • osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • rodzin i najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych,
  • instytucji i podmiotów bezpośrednio realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • pracodawców,
  • partnerów społeczno-gospodarczych.

Dane kontaktowe:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel.: 22 505 55 00
www.pfron.org.pl 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska