Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

04-12-2008

Czy istnieje możliwość pozyskania dotacji ze środków unijnych na uruchomienie przedszkola?

1. Możliwość taką daje Program Kapitał Ludzki, w ramach Działania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. O  dofinansowanie  mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wspierane będą projekty, których przedmiotem jest:

  • tworzenie przedszkoli, w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2008 r.) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich);
  • wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.;
  • opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Działanie skierowane powinno być do:

  • dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
  • rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
  • istniejących przedszkoli,
  • funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego.

Wnioski będą rozpatrywane w procedurze konkursowej. Nabory wniosków ogłaszane są odrębnie w poszczególnych województwach, które mogą określać szczegółowe warunki wnioskowania – zgodnie z regionalnymi strategiami.

Pobierz plik:
Informacje o Instytucjach Wdrażających, które organizują konkursy w ramach Działania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki


2. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, w tym przedszkolnej, może być dofinansowana z Programów Regionalnych. Dotacje mogą otrzymać osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), działające na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2004 r. nr.256 poz. 2572). Warunki, jakie trzeba spełnić, by takie finansowanie otrzymać, są określone przez każde województwo. Szczegółowe informacje na temat zasad można uzyskać w punktach informacyjnych dla Programów Regionalnych działających w poszczególnych województwach.

Pobierz plik:
Informacje o instytucjach odpowiedzialnych w poszczególnych województwach za informacje w ramach Programów Regionalnych

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska