Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 zapewnia zdolność zbierania i agregacji na wyższych poziomach podstawowych danych dotyczących programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską na mocy regulacji wspólnotowych na lata 2007-2013 (art. 58 lit. d rozporządzenia ogólnego Rady (WE) nr 1083/2006) oraz wspiera bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

18-06-2014

Krajowy System Informatyczny - aktualności

_______________________________________________________________________

NOWE: Zmiany w KSI SIMIK 07-13 - czerwiec 2014 r.

W module Wnioski o płatność zwiększono ilość wniosków, jakie można wprowadzić do systemu w ramach projektu do 200.

W module Kontrole doprecyzowano zapisy dot. wyniku kontroli.

W związku ze zmianami, zapraszamy do zapoznania się ze zmodyfikowaną Instrukcją użytkownika
KSI SIMIK 07-13 (stan na 18 czerwca 2014 r.), dostępną w zakładce "Instrukcje i dokumenty" a także
tutaj (6,79 MB)

Jednocześnie informujemy, iż w związku z budową SRHD - w najbliższym czasie planujemy zmianę instrukcji użytkownika w części dotyczącej OD.

______________________________________________________________________

Nowy wzór zestawienia dokumentów

29 czerwca 2011 r. udostępniony został nowy wzór zestawienia w formacie xls, odpowiadający zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność (Załącznik 5. Wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność - XLS).

Zmiany dotyczą pola "numer księgowy lub ewidencyjny", umożliwiając od teraz wprowadzenie w tym polu do 500 znaków.

Plik dostępny jest w zakładce "Instrukcje i dokumenty" a także tutaj (45,5 KB) Plik w formacie XLS .

_______________________________________________________________________

Nowy moduł - Korekty systemowe

12 maja 2011 r. w ramach KSI (SIMIK 07-13) uruchomiono nowy moduł - Korekty systemowe (dostępny w ramach zakładki Prognozy i płatności).

W module będą gromadzone dane odnośnie kwot korekt systemowych dotyczących wydatków, które były lub będą certyfikowane do Komisji Europejskiej powiązanych z poziomem wdrażania programu wyższym niż poziom projektu (gdyż pomniejszenia dot. konkretnych projektów są gromadzone w Rejestrze obciążeń na projekcie).

Karty korekt systemowych będą następnie załączane do deklaracji wydatków kierowanych do Instytucji Certyfikującej (czyli z poziomu instytucji zarządzających lub - w przypadku POIŚ - również z poziomu dwóch instytucji pośredniczących).

Zapraszamy do zapoznania się ze zmodyfikowaną Instrukcją użytkownika KSI SIMIK 07-13 (stan na 12 maja 2011 r.) dostępną w zakładce "Instrukcje i dokumenty" - poza wprowadzeniem nowej instrukcji do modułu Korekty systemowe zmiany objęły następujace dokumenty:

  • Cykl życia projektu - jedyna zmiana dotyczy listy modułów (uwzględniono nowy moduł Korekty systemowe);
  • Deklaracje wydatków - uwzględniono zmiany wynikające z wprowadzenia modułu Korekty systemowe oraz zmianę sposobu wyliczania  procentowego poziomu dofinansowania (Ogółem i UE) w górnym bloku i podsumowaniu w ramach Deklaracji (do obliczenia są brane wydatki stanowiące podstawę certyfikacji, nie wydatki kwalifikowalne);
  • Deklaracje wydatków IC - uwzględniono zmiany wynikające z wprowadzenia modułu Korekty systemowe.

________________________________________________________________________

Zmiany w KSI SIMIK 07-13

W związku ze zmianami w ramach KSI  zapraszamy do zapoznania się ze zmodyfikowaną Instrukcją użytkownika KSI SIMIK 07-13 (stan na 22 kwietnia 2011 r.) dostępną w zakładce "Instrukcje i dokumenty".

Pobierz plik
Wykaz wprowadzonych zmian w systemie (78,4 KB)

 ________________________________________________________________________

KSI SIMIK 07-13 - Korekty

W związku z potrzebą kompleksowego uregulowania kwestii zmian we wnioskach o płatność wprowadzanych po załączeniu ich do deklaracji wydatków oraz dostosowania systemu informatycznego do zmian w prawodawstwie (w szczególności, rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), 1 września 2010 r. zostanie uruchomiony moduł Korekty wraz ze stosownymi modyfikacjami w innych modułach (przede wszystkim, modułach Rejestr obciążeń na projekcie i Deklaracje wydatków).

W związku z ww. pakietem zmian zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dot. korygowania wniosków o płatność w ramach KSI ("Załącznik 5. System korygowania wniosku o płatność w KSI") oraz zmodyfikowaną Instrukcję użytkownika KSI SIMIK 07-13.

Ponadto, został udostępniony wzór zestawienia w formacie xls, odpowiadający zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność (Załącznik 6. Wzór zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność - XLS).

Materiały dostępne są w zakładce "Instrukcje i dokumenty".

________________________________________________________________________

Instrukcja multimedialna KSI SIMIK 07-13

Informujemy, iż została udostępniona instrukcja multimedialna KSI SIMIK 07-13, wyjaśniająca sposób wprowadzania danych do systemu. Jest ona dostępna w formacie Flash oraz plików wmv. Linki do obu wersji plików znajdują się po prawej stronie w ramach każdej podkategorii (zakładka dotycząca KSI).


________________________________________________________________________

Nowe adresy KSI SIMIK 07-13

Z dniem 15 lutego 2010 r. ulegają zmianie adresy, pod którymi dostępny będzie system:

__________________________________________________________________________________


Informacje ogólne

Krajowy System Informatyczny na lata 2007-2013 jest oparty na sieci Internet oraz gromadzi minimalny zakres danych niezbędnych z punktu widzenia regulacji unijnych oraz doświadczeń okresu programowania 2004-2006 w zakresie monitorowania wykorzystania środków na poziomie krajowym.
Architektura KSI (SIMIK 07-13) (21 KB)

Zakres funkcjonalny systemu obejmuje między innymi następujące elementy:

  • moduły cyklu życia projektu (np. wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, etc.),
  • wspieranie procesu „monitorowania wdrażania” poprzez wbudowanie w System szeregu standardowych raportów,
  • moduł deklaracji wydatków,
  • rejestr obciążeń na projekcie,
  • kontrole krzyżowe,
  • moduł Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska